Łomianki, 24.02.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 07/02/2017

(zasada konkurencyjności)

WYNAJĘCIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA CHINA BEAUTY EXPO 2017 SZANGHAJ

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

COLORIS Sp. z o.o. 

Łuże 20, 05-092 Łomianki

renata@coloris.biz

 Tel. 601 628 249

 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego

(Zasada konkurencyjności)

 

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

 1. Dotyczy: targi China Beauty Expo 2017, Szanghaj, Chiny
 2. Powierzchnia stoiska: 12 m2
 3. Zabudowa stoiska – indywidualna
 4. Projekt musi uwzględniać proponowaną powierzchnię wystawienniczą. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzania zmian do projektu na etapie realizacji zamówienia.
 5. Opis zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową o wielkości 12m2, w zabudowie szeregowej z uwzględnieniem obligatoryjnych dla wystawców opłat takich jak: opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych. Stoisko musi być zlokalizowane w Pawilonie E7 (International Pavillon), w sektorze firm polskich. 

Informacje dotyczące zabudowy stoiska:

Wysokość ścian: 3,90 m

Materiał (ściany) i elementy konstrukcyjne: karton gips, malowany

Powierzchnia ścian około: 39 m2

Podłoga: wykładzina na podeście

Wyposażenie stoiska: stolik (śr.ok.90cm) + 4 krzesła, trzy lady (90 x 50), oświetlenie halogenowe, kaseton z logo firmy.

Wystrój stoiska: grafiki na ściany: ok. 290x390 cm, 290x390 cm, 390x390 cm. Stoisko powinno być wyposażone w zatwierdzony w Ministerstwie Rozwoju panel marki Polskiej Gospodarki, który obowiązkowy jest dla wystawców Go to brand.

 

 

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

 

 

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:

 1. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
 2. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 3. Do oferty należy załączyć plan hali ze wskazanymi możliwymi lokalizacjami stoiska
 4. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
 5. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
 6. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
 7. Termin ważności oferty do dnia 20.05.2017.
 8. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
 9. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe podpisanie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
 10. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty.
 11. Oferty należy składać w PLN lub EUR z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
 12. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7 dni.
 13. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

 

 

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczeń stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

 

 

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Ostateczny termin realizacji zamówienia to: 22.05.2017 godz. 12.00 potwierdzony protokołem odbioru
 2. Termin płatności: do uzgodnienia

 

KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

 

Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie wskazanych kryteriów.

 

Lp.

Kryterium oceny

Punktacja i waga

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków

1

Cena

Punktacja od 0 do 80 pkt

Waga 80 %

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.

K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 80

C min  -  Cena najniższej oferty

C bof  -   Cena badanej oferty

 

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 80 punktów

2

Najdłuższe doświadcze-nie oferenta

Punktacja od 0 do 20 pkt.

Waga 20 %

Oferent określa swoje doświadczenie w świadczeniu usług w organizacji targów i wystaw dla firm kosmetycznych. Oferent deklarujący najdłuższe doświadczenie uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ilości lat doświadczenia oferenta z najdłuższym doświadczeniem z ilością lat doświadczenia oferenta badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 20.

K doświadczenie - Kryterium doświadczenia = ( T bof / T max) x 20

T max  - Doświadczenie najdłuższe

T bof  -   Doświadczenie oferenta badanej oferty

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 20 punktów.

 

 

 

VIII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT:            

 

do dnia 06.03.2017, do godz. 10.00

 

liczy się data wpływu do firmy poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c):

 

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):

     adres: Mościska ul. Estrady 11A, 05-090 Izabelin

b. Poczta elektroniczna:

     adres e-mail: renata@coloris.biz

 

c. Osobiście:

    adres: Mościska, ul. Estrady 11A

 

 

IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:

1. Zamawiający zastrzega  możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent

4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.

 

 

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy  zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej.

 

 

XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (POIR.03.03.03-14-0106/16) Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Coloris – wypromowanie produktu branży kosmetycznej za granicą” w ramach programu działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy adres: Łomianki, ul. Łuże 20, w biurze firmy adres: Mościska, ul. Estrady 11A, na jej stronie internetowej www. coloris.biz, w serwisie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości https://lsi1420.parp.gov.pl a także rozesłano pocztą elektroniczną do potencjalnych Wykonawców.

 

 

                                                                         Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………………………..

                                                                                      Data / Podpis / Pieczęć firmowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego

 

OŚWIADCZAMY, IŻ:

 

Lp.

Zakres oświadczenia

Zaznacz/Uzasadnij

1.

Jesteśmy podmiotem:

czynnie prowadzącym działalność gospodarczą tj:

(weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)

 

Posiadamy wpis do KRS ¨ TAK

Posiadamy wpis do CEIDG ¨ TAK

Posiadamy inny wpis, jaki?…………¨ TAK

Jesteśmy osobą fizyczną 

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

Jesteśmy jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

Jesteśmy osobą prawną 

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

2.

Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie będzie krótszy niż 7 dni

¨ TAK

3.

Nie jestem (jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

¨ TAK

 

4.

Deklarujemy czas związania ofertą do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.

¨ TAK

5.

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

¨ TAK

6.

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

¨ TAK

 

                       

 

 

 

……………………………………………

                                                                                                    Miejscowość / Data

 

 

 

 

 

……………………………………………

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta