Łomianki, data: 22.02.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/02/2017

(zasada konkurencyjności)

TŁUMACZENIA TEKSTÓW MARKETINGOWYCH  

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

COLORIS Sp. z o.o. 

Łuże 20, 05-092 Łomianki

renata@coloris.biz

 Tel. 601 628 249

 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego

(Zasada konkurencyjności)                                                                         

 

Kod CPV: 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

 

TŁUMACZENIA OPISÓW PRODUKTÓW I TEKSTÓW MARKETINGOWYCH.

Opis zamówienia:

Opisy marketingowe produktów marki Laura Conti – 10 stron (15000 znaków ze spacjami)

Opisy marketingowe produktów marki LC+ - 3 strony ( 4500 znaków ze spacjami)

Opisy marketingowe produktów marki Velvetic – 5 stron (7500 znaków ze spacjami)

Opisy marketingowe produktów marki Inveo – 5 stron (4500 znaków ze spacjami)

Opisy marketingowe produktów marki Roomcays – 3 strony (4500 znaków ze spacjami)

Strona obliczeniowa 1500 znaków ze spacjami

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w wersji elektronicznej (na płycie DVD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) – edytowalnej oraz w formacie PDF.

 

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

 

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:

 

 1. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
 2. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 3. Czas związania ofertą – do końca jej terminu ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
 4. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
 5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
 6. Termin ważności oferty: do dnia 15.03.2017
 7. Oferty należy składać w języku polskim.
 8. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe podpisanie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
 9. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty.
 10. Oferty należy składać w PLN z podana ceną całkowitą netto i brutto.
 11. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7 dni.
 12. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent

 

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczeń stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

 

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Ostateczny termin realizacji zamówienia to: 05.03.2017 do godz. 12.00.
 2. Termin płatności: do uzgodnienia

 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów

 

Sposób oceny:

 1. Najkorzystniejsza oferta w zakresie wskazanych kryteriów.

 

 

 

 

 

1

Cena usługi brutto

Punktacja od 0 do 80 pkt.

 

Oferent podający najniższą cenę brutto uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 80.

K cena - Kryterium cena brutto = (C min /C bof) x 80

C min - Cena brutto najniższej oferty

C bof - Cena brutto badanej oferty

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 80 punktów

2

Termin płatności faktury

Punktacja od 0 do 20 pkt.

Waga 20 %

Oferent podający najdłuższy termin płatności uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ilości dni terminu płatności w ofercie z najdłuższym terminem do ilości dni terminu płatności badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 20.

K termin płatności - Kryterium termin płatności = ( T bof / T max) x 20

T max  - Termin najdłuższy oferowany

T bof  -   Termin badanej oferty

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 20 punktów

 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do 02.03.2017 godz. 10:00, liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c):

 

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):

     adres: Mościska ul. Estrady 11A, 05-090 Izabelin

b. Poczta elektroniczna:

     adres e-mail: renata@coloris.biz

 

c. Osobiście:

    adres: Mościska, ul. Estrady 11A

 

IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
 4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zamówienia

 

 

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy  zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej.

 

XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (POIR.03.03.03-14-0106/16) Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Coloris – wypromowanie produktu branży kosmetycznej za granicą” w ramach programu działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy adres: Łomianki, ul. Łuże 20, w biurze firmy adres: Mościska, ul. Estrady 11A, na jej stronie internetowej www. coloris.biz, w serwisie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości https://lsi1420.parp.gov.pl a także rozesłano pocztą elektroniczną do potencjalnych Wykonawców.

 

                                                          Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

 

                                                                                   

 

 

 

 

  ……………………………………………………..

                                                                                      Data / Podpis / Pieczęć firmowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego

 

OŚWIADCZAMY, IŻ:

 

Lp.

Zakres oświadczenia

Zaznacz/Uzasadnij

1.

Jesteśmy podmiotem:

czynnie prowadzącym działalność gospodarczą tj:

(weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)

 

Posiadamy wpis do KRS ¨ TAK

Posiadamy wpis do CEIDG ¨ TAK

Posiadamy inny wpis, jaki?…………¨ TAK

Jesteśmy osobą fizyczną 

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

Jesteśmy jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

Jesteśmy osobą prawną 

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

2.

Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie będzie krótszy niż 7 dni

¨ TAK

3.

Nie jestem (jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

¨ TAK

 

4.

Deklarujemy czas związania ofertą do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.

¨ TAK

5.

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

¨ TAK

6.

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

¨ TAK

 

                       

 

 

 

……………………………………………

                                                                                                    Miejscowość / Data

 

 

 

 

 

……………………………………………

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

                                 

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia

 

 

Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my ………………………….. (zwanego dalej Oferentem) w związku z zapytaniem ofertowym  oświadczam/y, że:

 1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.
 2. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
 5. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 6. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

 

   

 

 

 

 

……………………………………………

                                                                                                    Miejscowość / Data

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta