Łomianki, data: 22.02.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/02/2017

(zasada konkurencyjności)

PROJEKT GRAFICZNY ZDOBIENIA ŚCIAN STOISKA TARGOWEGO

COSMOPROF 17 – 21.03.2017 W BOLONII

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

COLORIS Sp. z o.o. 

Łuże 20, 05-092 Łomianki

renata@coloris.biz

 Tel. 601 628 249

 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego

(Zasada konkurencyjności)                                                                         

 

Kod CPV:  79822500-7 Usługi w zakresie projektów graficznych

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

 

WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ZDOBIENIA ŚCIAN

STOISKA TARGOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO NA TARGACH

COSMOPROF W BOLONII 17 – 21.03.2017

 

Opis zamówienia:

Projekty zdobienia dwóch ścian stoiska oraz zdobienia zewnętrznego i wewnętrznego dwóch skrzydeł drzwi wewnętrznych witryny wystawienniczej

Wymiary grafik naściennych:

h=380 cm x 98 cm

h=380 cm x 243 cm

Wymiary grafik na drzwiach wewnętrznych witryny:

2 x h=130 cm x 47,5 cm zdobienie zewnętrzne

2 x h=130 cm x 47,5 cm  zdobienie wewnętrzne

Parametry przygotowania grafik: skala 1:1, rozdzielczość 70-100dpi, JPG, TIF

Logo w krzywych w formacie Corel Draw do wersji 15; EPS, PDF

 

 

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

 

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:

 

 1. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
 2. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 3. Czas związania ofertą – do końca jej terminu ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
 4. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
 5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
 6. Termin ważności oferty: do dnia 15.03.2017.
 7. Oferty należy składać w języku polskim.
 8. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe podpisanie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
 9. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty.
 10. Oferty należy składać w PLN z podana ceną całkowitą netto i brutto.
 11. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7 dni.
 12. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
 13. Załącznikami do składanej oferty będą dwa warianty projektu grafiki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian, uwag do otrzymanych projektów.

 

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczeń stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

 

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Ostateczny termin realizacji zamówienia to: 05.03.2017
 2. Termin płatności: do uzgodnienia

 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów

 

Sposób oceny:

 1. Najkorzystniejsza oferta w zakresie wskazanych kryteriów

 

 

 

 

 

1

Cena usługi brutto

Punktacja od 0 do 60 pkt.

Waga 60 %

Oferent podający najniższą cenę brutto uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 60.

K cena - Kryterium cena brutto = (C min /C bof) x 60

C min - Cena brutto najniższej oferty

C bof - Cena brutto badanej oferty

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 60 punktów

2

Wizualizacja odpowiadająca wizerunkowi i charakterowi marki Inveo

Punktacja od 0 do 30 pkt.

Waga 30 %

Oferent który zaproponuje najciekawsze rozwiązanie graficzne oraz koncepcję kreatywną otrzyma  30 punktów. Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 30 punktów

3

Termin płatności faktury

Punktacja od 0 do 10 pkt.

Waga 10 %

Oferent podający najdłuższy termin płatności uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ilości dni terminu płatności w ofercie z najdłuższym terminem do ilości dni terminu płatności badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 10.

K termin płatności - Kryterium termin płatności = ( T bof / T max) x 10

T max  - Termin najdłuższy oferowany

T bof  -   Termin badanej oferty

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 10 punktów

 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do 02.03.2017 godz. 10:00, liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c):

 

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):

     adres: Mościska ul. Estrady 11A, 05-090 Izabelin

b. Poczta elektroniczna:

     adres e-mail: renata@coloris.biz

 

c. Osobiście:

    adres: Mościska, ul. Estrady 11A

 

IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
 4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zamówienia

 

 

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy  w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej.

 

XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (POIR.03.03.03-14-0106/16) Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Coloris – wypromowanie produktu branży kosmetycznej za granicą” w ramach programu działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy adres: Łomianki, ul. Łuże 20, w biurze firmy adres: Mościska, ul. Estrady 11A, na jej stronie internetowej www. coloris.biz, w serwisie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości https://lsi1420.parp.gov.pl a także rozesłano pocztą elektroniczną do potencjalnych Wykonawców.

 

                                                          Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

 

                                                                                   

 

 

 

 

  ……………………………………………………..

                                                                                      Data / Podpis / Pieczęć firmowa

 

 

 

 

 

 

                                             

Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego

 

OŚWIADCZAMY, IŻ:

 

Lp.

Zakres oświadczenia

Zaznacz/Uzasadnij

1.

Jesteśmy podmiotem:

czynnie prowadzącym działalność gospodarczą tj:

(weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)

 

Posiadamy wpis do KRS ¨ TAK

Posiadamy wpis do CEIDG ¨ TAK

Posiadamy inny wpis, jaki?…………¨ TAK

Jesteśmy osobą fizyczną 

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

Jesteśmy jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

Jesteśmy osobą prawną 

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

2.

Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie będzie krótszy niż 7 dni

¨ TAK

3.

Nie jestem (jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

¨ TAK

 

4.

Deklarujemy czas związania ofertą do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.

¨ TAK

5.

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

¨ TAK

6.

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

¨ TAK

 

                       

 

 

 

……………………………………………

                                                                                                    Miejscowość / Data

 

 

 

 

 

……………………………………………

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

                                 

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia

 

 

Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my ………………………….. (zwanego dalej Oferentem) w związku z zapytaniem ofertowym  oświadczam/y, że:

 1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.
 2. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
 5. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 6. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

 

   

 

 

 

 

……………………………………………

                                                                                                    Miejscowość / Data

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta