Łomianki, 10.02.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 01/02/2017

(zasada konkurencyjności)

 

ZAMAWIAJĄCY:

COLORIS Sp. z o.o. 

Łuże 20, 05-092 Łomianki

renata@coloris.biz

 Tel. 601 628 249

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego

(Zasada konkurencyjności)

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

 1. Dotyczy: targi China Beauty Expo 2017, Szanghaj, Chiny
 2. Powierzchnia stoiska: około 12 m2
 3. Zabudowa stoiska – indywidualna
 4. Projekt musi uwzględniać proponowaną powierzchnię wystawienniczą. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzania zmian do projektu na etapie realizacji zamówienia.
 5. Opis zamówienia:

targi China Beauty Expo 2017, Szanghaj, Chiny - 12 m2

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową o wielkości 12 m2, otwartego z dwóch stron, zlokalizowanego w hali wystawienniczej targów, z uwzględnieniem obligatoryjnych dla wystawców opłat takich jak: opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych.

Informacje dotyczące zabudowy stoiska:

Wysokość ścian: 3,90 m

Materiał (ściany) i elementy konstrukcyjne: karton gips, malowany, naniesiona grafika.

Powierzchnia ścian około: 28 m2

Podłoga: wykładzina na podeście

Zaplecze: 1,0 – 1,5 m2

Wyposażenie stoiska:

stolik, 4 krzesła; lada 1,5 m x 0,5 m; witryny szklane o łącznej długości 2 m x 0,4 m. 

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:

 1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
 3. Do oferty należy załączyć plan hali ze wskazanymi możliwymi lokalizacjami stoiska
 4. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
 5. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
 6. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
 7. Termin ważności oferty do dnia 20.02.2017.
 8. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
 9. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
 10. Oferty należy składać w PLN lub EUR z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
 11. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7 dni.
 12. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczeń stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 22.05.2017 godz.: 12.00 Potwierdzony protokołem odbioru
 2. Termin płatności: do uzgodnienia

KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

RAZEM:   1 kryterium oceny max. 100 pkt.

Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.

Lp.

Kryterium oceny

Punktacja i waga

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków

1

Cena

Punktacja od 0 do 100 pkt

Waga 100 %

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.

K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 100

C min  -  Cena najniższej oferty

C bof  -   Cena badanej oferty

 

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

VIII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT:            

do dnia 20.02.2017, do godz. 10.00

liczy się data wpływu do siedziby firmy adres: Łuże 20, 05-092 Łomianki

Poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)

Skan oferty należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

 1. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):

Adres: Łuże 20, 05-092 Łomianki

 1. Poczta elektroniczna:

Adres e-mail: renata@coloris.biz

 1. Osobiście:

Adres: Łuże 20, 05-092 Łomianki

IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:

1. Zamawiający zastrzega  możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent

4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

 1. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).

XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (Nr wniosku POIR.03.03.03-14-0096/16) Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Coloris - wypromowanie produktu branży kosmetycznej za granicą” w ramach   programu Działania Go To Brand (POIR 3.3.3.). Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy adres: Łuże 20, 05-092 Łomianki, na jego stronie internetowej www.coloris.biz,  a także rozesłano mailowo do potencjalnych Wykonawców oraz umieszczono na portalu LSI: https://lsi1420.parp.gov.pl.

 

                                                                         Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

  ……………………………………………………..

                                                                                      Data / Podpis / Pieczęć firmowa

 

Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZAMY, IŻ:

Lp.

Zakres oświadczenia

Zaznacz/Uzasadnij

1.

Jesteśmy podmiotem:

czynnie prowadzącym działalność gospodarczą tj:

(weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)

 

Posiadamy wpis do KRS ¨ TAK

Posiadamy wpis do CEIDG ¨ TAK

Posiadamy inny wpis, jaki?…………¨ TAK

Jesteśmy osobą fizyczną 

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

Jesteśmy jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

Jesteśmy osobą prawną 

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

2.

Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie będzie krótszy niż 7 dni

¨ TAK

3.

Nie jestem (jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

¨ TAK

 

4.

Deklarujemy czas związania ofertą do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.

¨ TAK

5.

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

¨ TAK

6.

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

¨ TAK

 

                      

……………………………………………

                                                                                                    Miejscowość / Data

 

……………………………………………

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia

Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my ………………………….. (zwanego dalej Oferentem) w związku z zapytaniem ofertowym  oświadczam/y, że:

 1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.
 2. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
 5. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 6. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

 

……………………………………………

                                                                                                    Miejscowość / Data

 

……………………………………………

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta